Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Autoschade De Hoop & Zn., zoals deze beschikbaar is gesteld door Autoschade De Hoop & Zn.. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Autoschade De Hoop & Zn. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Autoschade De Hoop & Zn..

Beeldmateriaal

Op onze website hebben wij naast eigen beeldmateriaal ook foto’s gebruikt van onder meer: Merith Photograpy. Dank hiervoor.

Functioneren van deze website

Autoschade De Hoop & Zn. garandeert niet de foutloze werking of ononderbroken toegankelijkheid van deze website of de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Autoschade De Hoop & Zn. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie en diensten, noch voor schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet, zoals storingen of onderbrekingen van of fouten of vertragingen in het verstrekken van informatie door Autoschade De Hoop & Zn. of door u aan Autoschade De Hoop & Zn. middels deze website of anderszins langs elektronische weg.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen en informatie die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Autoschade De Hoop & Zn. te mogen claimen of te veronderstellen.

Autoschade De Hoop & Zn. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Autoschade De Hoop & Zn. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van autoschadedehoop.nl op deze pagina.